WODN

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

„Zarządzanie szkołą, czyli jak wykorzystać potencjał pracowników i jak myśleć w kategoriach poszukiwania rozwiązań” – jak sprawnie, skutecznie i świadomie zarządzać placówką oświatową – praca na stanowisku dyrektora szkoły/placówki oświatowej wymaga stałego doskonalenia w wielu zakresach m. in. w zakresie efektywności kształcenia, zaspokajania emocjonalnych i edukacyjnych potrzeb dzieci i młodzieży, tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, budowania poczucia bezpieczeństwa. Współcześnie, dyrektor powinien być wszechstronnie przygotowanym fachowcem zarówno w dziedzinie edukacji, jak i zarządzania. Każdy, kto uczy innych i nimi kieruje/zarządza musi sam aktywnie rozwiązywać różne kwestie merytoryczne i metodyczne. Doskonalenie w tym zakresie służy rozwojowi kompetencji i umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej szkołą/placówką.

7

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
8

Jak podnieść jakość procesu kształcenia?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
9

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
10

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
11

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
12

Jak uczynić szkołę/placówkę innowacyjną i przyjazną?

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
13

Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
16

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
14

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
15

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracyw partnerstwie z przedstawicielami branż

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
17

Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
19

Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy nauczyciela

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
20

Mediacja w warunkach szkoły/placówki oświatowej – jak wykorzystać elementy mediacji w codziennej pracy nauczyciela?

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
150
21

Wystąpienia publiczne – w klasie, na scenie, w mediach i w Internecie

Liczba godzin:
4 (stacjonarne) dydaktycznych
Cena:
160
22

Sztuczna inteligencja w wystąpieniach publicznych

Liczba godzin:
4 (stacjonarne) dydaktycznych
Cena:
140
23

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140