Polityka prywatności

 1. 1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest (będącej częścią każdego formularza zgłoszeniowego na witrynie internetowej www.kursor.edu.pl) jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Narutowicza 62 w Lublinie (kod pocztowy: 20-013) nr NIP: 946-271-33-54, tel. 81 442 06 77, 81 441 33 32, adres e-mail: rodo@kursor.edu.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu .
  2. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  a) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  b) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  c) liczby wysłanych przez serwer danych;
  d) informacji o przeglądarce Użytkownika;
  e) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m. in. Do zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.
  Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

  a) imię i nazwisko;
  b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  c) numer telefonu;
  d) stanowisko
  e) nazwa i adres instytucji,
  f) miejsce urodzenia,
  g) numer PESEL,
  h) data urodzenia,
  i) adres zamieszkania
  j) kwalifikacje pedagogiczne i wykształcenie,
  k) zatrudnienie.

  Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. rejestracja na wydarzenie).
  3. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu:
  a) odpowiedzi na zapytania i żądania oraz udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzania danych w tym zakresie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
  b) prowadzenia naszego fanpage na portalu Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pośrednictwem o naszych działaniach, wydarzeniach oraz promowaniu naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala nam na promowanie własnej działalności;
  c) udzielania informacji, odpowiadania na zadawane pytania, udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala nam na realizację naszych uzasadnionych celów jakim jest komunikacja z osobami w w/w zakresach;
  d) analizy funkcjonowania i sposobu korzystania z fanpage’a przez użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679;
  e) odpowiadania na korespondencję mailową oraz listowną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
  f) w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej https://www.kursor.edu.pl/, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest poznanie aktywności użytkowników na stronie);
  g) ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
  Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się z nami. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.
  5. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
  6. W razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
  7. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  8. Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, chyb że poniżej wskazano inny okres,
  • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  9. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
  Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  10. Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych.

  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.09.2022