WODN

Ocenianie osiągnięć uczniów

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów to integralna część procesu kształcenia, wcale nie łatwa. Tematyka tego działu oferty skupia się na zagadnieniach dotyczących prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole, tworzenia sytuacji edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, wymagających łączenia wiedzy z różnych dziedzin i różnych umiejętności oraz budowaniu odpowiedzialności uczniów w procesie uczenia się. Ocenianie powinno pomóc uczniowi poznać swoje możliwości, budować właściwą motywację, kształtować i rozwijać własne zainteresowania – to wszystko będzie możliwe, jeśli nauczyciel zrozumie właściwie proces oceniania. Uczestnicy kursów zawartych w tej części będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie oceniania szkolnego, w tym w szczególności oceniania kształtującego.

86

Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
88

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
89

Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
91

OCENIANIE jako relacja między nauczycielem a uczniem

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
130
90

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
92

Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140