WODN

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

Funkcje wychowawcze pełnione przez nauczycieli ulegają ciągłym zmianom i modyfikacjom, bo ciągle zmienia się otaczający świat. Wymaga to od nauczycieli płynności w radzeniu sobie z nieznanymi dotąd sytuacjami – konieczność jednoczesnego wykorzystywania kompetencji poznawczych, interpretacyjnych, decyzyjnych, jako równoważnych sobie i jednakowo niezbędnych w prowadzeniu ucznia przez świat współczesny – ku przyszłości. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga ciągłego rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, żeby nauczyciel mógł wspomagać rozwój ucznia – wzmacniać jego wiarę we własne siły, budować poczucie własnej wartości, stawiać przed nim wyzwania, ale także zaspokajać jego potrzeby rozwojowe. To wymaga rozwoju osobistego nauczyciela i bycia kompetentnym wychowawcą.

128

Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
129

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
130

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
131

Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo w przedszkolu

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
134

Jak budować odporność psychiczną u siebie i uczniów?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
150
132

Trudne zachowania dzieci – złość czyli jak poradzić sobie ze złością?

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
133

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne, a problemy wieku dojrzewania

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
135

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
136

Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
139

Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
120
140

Zachowania opozycyjno-buntownicze; zaburzenia zachowania

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
141

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc rodzicom i nauczycielom w kształtowaniu sprawności czynienia dobra u wychowanków i uczniów

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
130
142

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
143

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
144

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
145

Realizacja zadań programu wychowawczo – profilaktycznego, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
146

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
150

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole/placówce

Liczba godzin:
3 dydaktycznych
Cena:
120
148

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
149

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
151

10 sytuacji konfliktowych w środowisku szkolnym – jak je rozwiązywać?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
152

Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
153

Negocjacje w środowisku szkolnym – 20 skutecznych technik przydatnych w prowadzeniu efektywnych rozmów z rodzicami i uczniami

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
140
156

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
157

Gdy rodzic staje się roszczeniowy – współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo

Liczba godzin:
5 dydaktycznych
Cena:
140
158

Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania.Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130
159

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka

Liczba godzin:
4 dydaktycznych
Cena:
130